Pracownia rysunku dla kierunku grafika

Prowadzący:

prof. Jędrzej Gołaś
dr hab. Krystyna Garstka-Saran prof. UMK
dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK.
dr Katarzyna Łyszkowska
mgr Paulina Gołoś

Edukacja w Pracowni Rysunku dla kierunku GRAFIKA rozpoczyna się na pierwszym roku w Pracowni Podstaw Rysunku.

Rok drugi to swego rodzaju wstęp do dojrzałości – łączący harmonijnie, w zakresie rysunku, zagadnienia ogólne ze specyfiką, wymaganiami pracowni specjalistycznych. Student powinien rozwinąć kulturę plastyczną w kilku płaszczyznach – świadomości technicznej, artystycznej, wyrazowej, treściowej. Osiągnąć zdolność przemyślanego i konsekwentnego budowania rysunku klasycznego, planszy graficznej, umiejętność sugerowania przestrzeni, materialności świata, podejmując próby pracy z wykorzystaniem mediów nietradycyjnych.

Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia studentów na trzecim roku, należy unikać warsztatowej rutyny poprzez stałe podnoszenie sprawności i świadomości plastycznej. Wdrożyć nawyki solidności i systematyczności w pracy. Zachować proporcję miedzy obserwacją, a notacją. Jest to czas przewartościowań i intensywnego rozszerzania świadomości w wyniku zadań w pracowniach specjalistycznych. Należy wydłużyć czas powstawania ćwiczeń, pogłębiając równocześnie ich różnorodność. Poznawanie nowych technik i środków plastycznych ma prowadzić do pełnego ich pojmowania – asymilacji.

Praca na IV roku stanowi podsumowanie i zbiorczą repetycje dotychczasowych doświadczeń, ale zarazem jest otwarciem na przyszły dyplom i lata następne. Obliguje to do szczególnie wnikliwego rozpoznania i uwzględnienia osobowości studenta, wzmocnienia jego predyspozycji artystycznej. Praca w tym semestrze mogłaby przyjąć formę – protodyplomu. Na tym roku wprowadza się dialog twórczy doprowadzający do wynalazczości wykonawczej. Podjęcie wątków narracyjnych języka plastycznego. Tok pracy powinien składać się z pracy koncepcyjnej zawierającej różnorodność myślenia oraz zasadniczej realizacji o cechach utworu autonomicznego. Praca z zachowaniem indywidualnych predyspozycji twórczych (scenariusz, kompozycja, konstrukcja, analiza, synteza, środki indywidualnej ekspresji). Zadania lub układy pracowniane inspirujące do budowania osobistego laboratorium lub autonomicznego pola do eksperymentów.