MWRS-RYSOWAĆ

Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego – RYSOWAĆ

 

Katedra Rysunku od 2008 roku organizuje Międzynarodową Wystawę Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ. Jej pomysłodawcą jest prof. Bogdan Chmielewski, a organizacją kolejnych edycji zajmują się wszyscy pracownicy Katedry Rysunku. Początkowo wystawa miała formę corocznych pokazów ogólnopolskich, od 2014 roku przybrała formę międzynarodowego biennale. Wystawa prezentowana jest w Galerii Sztuki Wozownia i Galeriach Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz na pokazach w Polsce i zagranicą do tej pory wystawa była pokazywana w takich miastach jak: Bydgoszcz, Wrocław, Kraków, Suwałki, Olsztyn, Mińsk, Brześć, Szczecin, Tczew.
W ciągu 12 lat organizacji wystaw swoje prace zaprezentowało na nich ponad 800 artystów/ek z 50 uczelni artystycznych z 20 krajów świata. Nagrody i Wyróżnienia otrzymało ponad 100. Przy okazji wystaw Rysować odbyło się kilkanaście wystaw/wydarzeń towarzyszących.
Założeniem wystaw RYSOWAĆ jest pokazanie rysunku w całej jego różnorodności, poczynając od dobrego rysunku klasycznego, przez rysunek użytkowy, ilustracyjny, poprzez rozwiązania mniej konwencjonalne, przybierające formę instalacji, animacji, akcji, performance, aż po realizacje czysto konceptualne. Jest to także stworzenie miejsca inspirujących spotkań studentom, konfrontacji postaw i umożliwienia im pokazania swoich prac w profesjonalnej galerii sztuki. Wystawy RYSOWAĆ są także ciekawym polem obserwacji dotyczących nauczenia rysunku w poszczególnych ośrodkach akademickich.
strona wystawy:

www.rysowac.wordpress.com
Facebook:
https://www.facebook.com/

Since 2008 the Department of Drawing has been organizing the International Student Drawing Exhibition TO DRAW. The author of the idea of exhibition is Profesor Bogdan Chmielewski. All employees of the Drawing Department are responsible for the organization of subsequent editions of Draw exhibition. Initially, the exhibition took the form of annual national shows, but since 2014 it has taken the form of an international biennial. The exhibition is presented in the Wozownia Art Gallery and galleries of the Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus Copernicus University in Toruń and at shows in Poland and abroad. So far the exhibition has been shown in such cities as: Bydgoszcz, Wrocław, Kraków, Suwałki, Olsztyn, Minsk, Brześć, Szczecin, Tczew.
During the 12 years of exhibition organisation, over 800 artists from 50 art schools from 20 countries around the world have presented their works there. More than 100 awards and distinctions were received. Several exhibitions/accompanying events were held on the occasion of Drawing exhibitions.
The aim of the Drawing exhibitions is to show drawing in all its diversity, starting from good classical drawing, through utility and illustrative drawing, through less conventional solutions, taking the form of installations, animations, actions, performances, to purely conceptual realizations. It is also a place for inspiring meetings of students, confrontation of attitudes and enabling them to show their works in a professional art gallery. The RYSOWAĆ exhibitions are also an interesting field of observation concerning teaching drawing in individual academic centers.
exhibition webside:

www.rysowac.wordpress.com
Facebook:
https://www.facebook.com/